ظرف غلیظ پاش

  • در رنگ های سفارشی مختلف 
  • چاپ اختصاصی 
  • 50 ml